• ۲۲ آبان, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
بازرسی جوش (Welding Inspection)

بازرسی جوش (Welding Inspection)

دی ۲۲, ۱۳۹۴

سازه های جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسی در مراحل مختلف وساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند. بازرسی جوش می تواند از انجام كار طبق دستورالعمل های توافق شده، به كارفرما اطمینان دهد. …


برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای طرح باید كلیه عوامل موثر در جوشكاری در مراحل مختلف اجرا مورد بررسی قرار گیرد.

مراحل بازرسی جوش
۱بازرسي قبل از جوشكاري:

۱٫ اطمينان از تطابق فلز پايه و مواد مصرفي با دستورالعمل

۲٫ اطمينان از عدم وجود عيوبي مانند لايه اي شدن، ناخالصي ها و … (اعمالpt يا mt در صورت نياز)

۳٫ بازرسي از آماده سازي لبه ها بر اساس دستورالعمل و اطمينان از صحت ابعاد و تلورانس ها

۴٫ ارائه دستورالعمل اصلاحي در صورت وجود موارد غير قابل قبول در بند ۲ و ۳

۵٫ بررسي شرايط محيطي بر اساس استاندارد مربوطه

۶٫ بررسي تمام نقشه ها، دستورالعمل و نيازهاي ديگر
· بازرسي حين جوشكاري:

۱٫ اطمينان از پاك بودن سطح جوش از آلودگيها، زنگ، رنگ، چربي و …

۲٫ اطمينان از در حد مجاز بودن ميزان ناهمراستايي و ناهمگوني لبه هاي اتصال و بازرسي از تك جوشها در موارد زير:

· در صورتيكه جوش اوليه جزو جوش نهايي گردد، جوشكار تاييد شده بايد آنرا انجام دهد.

· عدم وجود ترك در جوش اوليه

· در صورت نياز به پيشگرم براي جوش اصلي، ناحيه جوش اوليه نيز بايد پيشگرم شود.

۳٫ اطمينان از وجود شرايط زير در آغاز جوشكاري:

· شدت جريان، ولتاژ و سرعت جوشكاري

· اندازه گيري آمپر نزديك به محل قوس با استفاده از آمپرسنج گيره اي

۴٫ اطمينان از اجراي صحيح دستورالعمل توسط جوشكاران

۵٫ بررسي نحوه كار جوشكار حين جوشكاري

۶٫ بازرسي چشمي از پاس ريشه (استفاده ازpt يا mt توصيه ميشود).

۷٫ اعمال بازرسي مشابه مورد قبل براي سطح زيرين در اتصالات دوقلو و اطمينان از عدم وجود عيوب مختلف مخصوصاlof

۸٫ اعمالpt يا mt در محلهاي اتصال گيره ها و نگهدارنده ها پس از برداشتن جوش آنها

۹٫ اطمينان از تطابق ترتيب جوشكاري با ترتيب مشخص شده در دستورالعمل

۱۰٫ تلورانسها و عدم همراستايي بايد در حد مجاز مشخص شده در استاندارد باشد.

· بازرسي بعد از جوشكاري:

۱٫ اطمينان از تطابق شكل، ابعاد و خصوصيات با موارد مشخص شده در دستورالعمل، استاندارد و نقشه ها

۲٫ اطمينان از عدم وجود عيوب مختلف

بازرسی جوش (Welding Inspection)