• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
بیمارستان ۱۲۰ تخت خوابی امام خمینی افغانستان

لیست پروژه ها

بیمارستان ۱۲۰ تخت خوابی امام خمینی افغانستان

بیمارستان ۱۲۰ تخت خوابی امام خمینی افغانستان

بازرسی فنی جوش، انجام تست های غیر مخرب ، کنترل ابعادی و رنگ سازه بیمارستان ۱۲۰ تخت خوابی امام خمینی واقع در کشور افغانستان به وزن تقریبی ۱۰۰۰ تن درسال ۹۳

بیمارستان ۱۲۰ تخت خوابی امام خمینی افغانستان