• ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
درمانگاه تخصصی فشافویه تامین اجتماعی

لیست پروژه ها

درمانگاه تخصصی فشافویه تامین اجتماعی

درمانگاه تخصصی فشافویه تامین اجتماعی

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب درمانگاه تخصصی فشافویه تامین اجتماعی (کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران) به متراژ ۳۰۰۰ زیر بنا تن در سال  ۹۶ و ۹۷ ( در حال اجرا)

درمانگاه تخصصی فشافویه تامین اجتماعی