• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
مجتمع تجاری اداری ارگ تجریش (امیرکبیر)

لیست پروژه ها

مجتمع تجاری اداری ارگ تجریش (امیرکبیر)

مجتمع تجاری اداری ارگ تجریش (امیرکبیر)

مدیریت بازرسی فنی جوش پروژه امیرکبیر واقع در منطقه تجریش تهران به وزن تقریبی ۱۳۰۰۰ تن به عنوان شرکت همکار با شرکت مهندسی و بازرسی فنی پرتو آزمون آذر در سال ۹۰ تا ۹۳ (شرکت مشاوران ابنیه نو اندیش – مدیریت طرح شرکت تدبیر عمران ایرانیان)

مجتمع تجاری اداری ارگ تجریش (امیرکبیر)