• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
مجتمع تجاری اداری جام ری

لیست پروژه ها

مجتمع تجاری اداری جام ری

مجتمع تجاری اداری جام ری

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی ساخت و نصب پروژه مجتمع تجاری اداری جام ری (شهر ری،خیابان فداییان اسلام) به وزن تقریبی ۲۸۰۰ تن در سال ۹۵ (در حال اجرا)

مجتمع تجاری اداری جام ری