• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
مجتمع تجاری اداری مفتح (طالقانی)

لیست پروژه ها

مجتمع تجاری اداری مفتح (طالقانی)

مجتمع تجاری اداری مفتح (طالقانی)

بازرسی فنی جوش ، انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی و رنگ ساخت و نصب پروژه مجتمع تجاری اداری مفتح (طالقانی) به وزن تقریبی ۳۰۰ تن در سال ۹۴ (کارفرما شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه وابسته به بانک شهر)

مجتمع تجاری اداری مفتح (طالقانی)