• ۲۹ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
مجتمع تجاری گلستان (پاسداران)

لیست پروژه ها

مجتمع تجاری گلستان (پاسداران)

مجتمع تجاری گلستان (پاسداران)

بازرسی فنی جوش ، انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی ساخت و نصب پروژه مجتمع تجاری گلستان(پاسداران)به وزن تقریبی ۲۰۰۰ تن در سال ۹۵-۹۴

(کارفرما شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه وابسته به بانک شهر) (در حال اجرا)

مجتمع تجاری گلستان (پاسداران)