• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
پروژه ساختمان اداری شماره ۲ سمت

لیست پروژه ها

پروژه ساختمان اداری شماره ۲ سمت

پروژه ساختمان اداری شماره ۲ سمت

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی ساخت و نصب پروژه ساختمان اداری شماره ۲ سمت (کارفرما: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها) به وزن تقریبی ۱۲۰۰ تن در سال ۹۵ (در حال اجرا)

پروژه ساختمان اداری شماره ۲ سمت