• ۲۹ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
پروژه مسکونی رسالت

لیست پروژه ها

پروژه مسکونی رسالت

پروژه مسکونی رسالت

بازرسی فنی جوش ، انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی ساخت و نصب پروژه مجتمع مسکونی رسالت به وزن تقریب ۲۰۰ تن در سال ۹۴

 

پروژه مسکونی رسالت