• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
کنترل کیفیت کارخانه بارمان سازه گستر

لیست پروژه ها

کنترل کیفیت کارخانه بارمان سازه گستر

کنترل کیفیت کارخانه بارمان سازه گستر

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه تجاری اداری لونیز کرج (کارفرما: جناب آقای احمدنیا) به وزن تقریبی ۱۵۰۰۰ تن در سال ۹۶ و ۹۷ (در حال اجرا)

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه شهر خودرو  (کارفرما: شرکت سرمایه گداری شهرآتیه) به وزن تقریبی ۲۰۰ تن در سال ۹۶

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه باغ پونک (کارفرما: جناب آقای خدایی) به وزن تقریبی ۳۰۰ تن در سال ۹۶

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه سوله رشت (کارفرما: شرکت ثمین) به وزن تقریبی ۲۵۰ تن در سال ۹۶

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه عسلویه (کارفرما: شرکت ثمین) به وزن تقریبی ۲۵۰ تن در سال ۹۶

کنترل کیفیت کارخانه بارمان سازه گستر